Zástavba území Statenice Boušovský

Název: Zástavba území Statenice „Boušovský“

Místo: Praha západ – Statenice

Autor: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš

Investor: Manghi Group a.s.

Studie, Projekt: 2008 – 2010

Zástavba území Statenice „Boušovský“

Ve smyslu platné územně plánovací dokumentace byl vymezen požadavek, zpracovat na rozsáhlejší rozvojové plochy urbanistickou studii v podrobnosti regulačního plánu. Ve smyslu urbanizace území, požadavků klienta a záměru architekta byla dopracována varianta na úrovni dokumentace k územnímu rozhodnutí. Z historického středu obce se ve formě vějíře, na jižním svahu, rozvíjí po stoupajícím terénu zástavba až k horizontu kopce. Střed vějíře tvoří přírodní rokle, která je navržena jako obecní park. Po východní hraně parku, v zelené aleji, stoupá pěší cesta až k horizontu, kde ve zhlaví obecního parku je navržena poutní kaple (kostel). V návaznosti na stávající zástavbu obce jsou navrženy dílčí územní bloky nízkopodlažní zástavby, jichž základem jsou individuální rodinné domy na parcelách o minimální velikosti 800 m2. Těsně pod horizontem je území rodinných vil ukončeno několika skupinkami nízkopodlažních bytových domů s maximálně 3 podlažími, které jsou osazeny v soukromých zahradách. Severní partie rozvojového území jsou ukončeny návrhem obchodních a komerčních aktivit, v přímé vazbě na hlavní pěší a cyklistickou trasu v ose S-J vedenou středem „zástavbového vějíře“ a v jednoznačně dobré dopravní dostupnosti ve vazbě na novou obchvatovou komunikaci obce Statenice, mezi silnicemi Velkých Přílep a Lichocevse.

Z hlediska urbanizace je území rozděleno na 8 základních celků. 2 celky bydlení západ – východ, navrhují bydlení v rodinných domech s doplněním lokalit bytových domů. 3 celky komerčního využití, s návrhem supermarketu, ubytovacích služeb, výrobních služeb, drobnou nerušící výrobou. Náměstí se smíšenou zónou bydlení s funkcí přechodného ubytování, komerčních a nekomerčních služeb pro obyvatele. Občanskou vybavenost, restaurační provozy a obchodní sít a Centrální park jih a sever.

Řešené území má rozlohu celkem cca 59,5 ha. Počet individuálních rodinných domů – IRD činí 261 RD. Počet řadových dvojdomů – ŘRD činí 46 RD. Počet bytových objektů – BD činí 30 objektů s počtem bytů 396. Počet obyvatel v RD činí 921 a počet obyvatel v BD činí 792. TJ. celkový nárůst obyvatel v oblasti „Boušovský“ činí 1.713 obyvatel.