Územní plán sídelního útvaru Statenice

Název: Územní plán sídelního útvaru Statenice

Místo: Praha západ – Statenice

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček, Ludvík Jelínek

Investor: Obecní úřad Statenice

ÚPSÚ: říjen 1997

Územní plán sídelního útvaru Statenice

Obec Statenice (kód 755346) je lokalizována v severním sektoru Prahy západ. Katastr obce zahrnuje jak náhorní plošiny, tak údolní nivy Únětického potoka. Výrazným přírodním prvkem, je les Na Bílé skále. Pro rozvoj území byly stanoveny následující parametry. Vymezit rozvojové plochy pro bytovou výstavbu převážně individuálního charakteru s možností zapojení polyfunkčních objektů s částečným využitím pro komerční účely. Stanovit plošné a funkční regulativy pro objekty individuální rekreace. Územní rezervou vytvořit prostor pro bezkolizní průjezd územím Černého Vola. Údolní polohy Únětického potoka stabilizovat. Obnovit rekreační funkci pěších a cyklistických pohybů v údolí potoka, včetně vazby na sever a jih. Do návrhových ploch včlenit území podnikatelských aktivit. Severní partie území tvoří nejrozsáhlejší rozvojové plochy. Jde o plochy nízkopodlažní zástavby, polyfunkčních objektů, zdravotnické, rehabilitační a školské stavby, včetně dílčího rozvoje komerční zóny. Západní partie jsou limitovány kvalitními zemědělskými plochami a lesním masivem. Jako rozvoj se předpokládají dílčí plochy pro polyfunkční bydlení v kombinaci se službami. Jižní partie jsou v údolí potoka rozvíjeny komorní formou nízkopodlažního bydlení, rozvojem rodinných farem a sportovně rekreačních aktivit. Náhorní oblasti návrh určuje především pro rekouladaci rekreačního bydlení na trvalý pobyt. Východní partie, v kontextu s morfologií terénu, jsou určeny především pro tradiční plochy sadů v kombinaci s roztroušeným nízkopodlažním bydlením. Celková plocha činí 376 ha. Návrh počítal s rozvojem území trvale bydlících 3.000 obyvatel a přechodně bydlících 500 obyvatel. Počet zaměstnanců v území činil cca 750 osob.