Územní plán sídelního útvaru Ohrobec

Název: Územní plán sídelního útvaru Ohrobec

Místo: Praha západ – Ohrobec u Prahy

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček, Ludvík Jelínek

Investor: Obecní úřad Ohrobec

ÚPSÚ: květen 1993

Územní plán sídelního útvaru Ohrobec

Obec Ohrobec (709352) je lokalizována při jihovýchodní hranici Prahy v okrese Praha západ s vysokým stupněm urbanizace. Katastr obce zahrnuje část pravobřežních zalesněných svahů údolí Vltavy a náhorní plošinu s převahou kvalitních zemědělských půd. Jádro obce je protaženo kolem návsi s dvěma rybníky na Jarovském potoce, kde jsou lokalizovány mohutné zemědělské usedlosti.

Základem urbanistického návrhu je zabezpečení obce v základních funkcích. Zabezpečit rozvojové plochy pro individuální nízkopodlažní bydlení včetně ploch pro obchod, služby, školství a komerční využití a tím vytvořit soběstačný celek. Dále podpořit malorolnictví. Velkou část rekreačního území cca 75 ha, zrekolaudovat na trvale obytné objekty. Návrhem nové objezdné komunikace S-J, při východní straně obce, pak vyloučit nepříjemný stav průjezdné dopravy centrem obce.

Celkové řešené území katastru činí 434 ha. Návrh rozvojových bytových ploch cca 67 ha, plochy rekolaudace cca 75 ha. Navrhované počty obyvatel včetně rekolaudace činí cca 2500 obyvatel. Počet zaměstnanců v doprovodné sféře návrhem činí cca 200 osob.