Územní plán sídelního útvaru Nová Ves

Název: Územní plán sídelního útvaru Nová Ves

Místo: Nová Ves, Kolín

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Zuzana Neumannová, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Nová Ves

ÚPSÚ: říjen 2010

Územní plán sídelního útvaru Nová Ves

Obec Nová Ves I (kód 705713) je součástí Středočeského kraje. Hlavním smyslem koncepce rozvoje je vytěžení zásob štěrkopísku a následné obohacení krajiny o původní přírodní meandry Labe, o nové vodní plochy, a tedy posílení ekologické stability krajiny v rámci nadregionálního biokoridoru a nadregionálních a místních biocenter. Základní urbanistickou koncepcí 1.změny ÚPO je vytvořit územní prostor v horizontu cca 15 let pro dočasnou těžbu štěrkopísku, a tím ekonomicky využít dílčí část území obce. Získané prostředky budou použity jednak pro rozvoj území obce zajišťující zlepšení podmínek bydlení. Vymezení zastavitelných ploch území je dočasné a touto svojí dočasnou existencí neovlivní a neomezí schválené stávající a rozvojové hodnoty území ve smyslu platné ÚPD z roku 2001. Navrhovaná změna je charakterizována jako dočasná (cca 15 let). Dočasnou funkční změnou využití území ze ZPF na plochy těžby štěrkopísku, budou dílčím způsobem dočasně dotčeny prvky ochrany přírody a krajiny. Stávající systém ekologické stability území v dané lokalitě bude dočasně atakován. Po ukončení těžby a zpracování štěrkopísku bude celý dočasně využitelný prostor asanován a rekultivován v souladu se systémy místních, regionálních a neregionálních prvků ÚSES.