Územní plán sídelního útvaru Lichoceves – Noutonice

Název: Územní plán sídelního útvaru Lichoceves – Noutonice

Místo: Praha západ – Lichoceves-Noutonice

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Zuzana Neumannová, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Lichoceves-Noutonice

ÚPSÚ: prosinec 2003

Územní plán sídelního útvaru Lichoceves – Noutonice

Obce Lichoceves a Noutonice (kód 683795) jsou lokalizovány v severní části Prahy západ. Hlavním cílem rozvoje území je zajistit stávajícím i budoucím obyvatelům obce dobré životní podmínky s dostupností všech vymožeností doby, aniž by došlo k omezování jedněch na úkor jiných, při dodržení všech technických a zákonných požadavků vyplývající z příslušných norem, předpisů a zákonů. To se týká především tvorby a ochrany životního prostředí a zabezpečení stávajícího zastavěného území obce a navrhovaných rozvojových ploch komplexní technickou infrastrukturou. Z konkrétních cílů lze vyjmenovat urbanisticky a plošně únosný rozvoj zastavěných ploch pro nové bydlení a poskytnutí možnosti vzniku komerční zástavby s pracovními příležitostmi s finančním přínosem pro obec. Výrazným způsobem je návrhem podpořen rozvoj cestovního ruchu a pěší a cyklistické turistiky a sportovních ploch včetně příslušného zázemí. Správní jednotka Lichoceves se skládá ze dvou katastrálních území. Katastrální území Lichoceves a katastrální území Noutonice. Obec se nachází v severozápadní části okresu Praha – západ. Obě části obce je možné zařadit mezi zemědělsky zaměřené, s podílem skladovacích a dílčích výrobních aktivit. Bydlení je možné specifikovat jako bydlení malých sídel s dílčí základní občanskou vybaveností. Limity pro rozvoj území byly stanoveny takto. Územní rozvoj sídla v charakteru příměstského bydlení soustředit do prstencového, okružního rozšiřování v přímé vazbě na stávající sídla Lichocevse a Noutonic. Pro rozšíření ploch pro bydlení v maximální míře pak využít stávající trasy komunikační páteře. Výrazně rehabilitovat stávající centra osídlení s úplným vyloučením průjezdné dopravy a tyto pak řešit jako klidové zóny. V pásu podél trasy železnice, vytvořit prostor pro rozvoj nevýrobních služeb, sklady, nerušící výroby. V rozvojových plochách bydlení návrhy vnitřních pásů zeleně o minimální šířce 25 m vytvořit klidové koridory nového sídla. Kontinuálně, s rozvojem ploch bydlení, rozvíjet základní občanskou vybavenost a plochy určené sportu a rekreaci. Vytvořit systém vnitřních pěších a cyklistických cest v návaznosti na dopravní systém širšího okolí. Respektovat památkově chráněný soubor areálu kostela Narození sv. Jana Křtitele. Revitalizací žel. tratě č. 121 (Kladno – Kralupy) a dále s napojením na pražský železniční systém, zajistit odpovídající a ekologický přístup do oblasti prvky hromadné veřejné dopravy. Ve výhledové fázi, tj. po roce 2020 respektovat, koridor vysokorychlostní železnice Praha – Norimberk při východní hraně katastru. Územně chránit hranice „Přírodního parku okolí Okoře“. Celková výměra řešeného území činí 518 ha, z toho Lichoceves 251 ha a Noutonice 267 ha.