Územní plán sídelního útvaru Lešany

Název: Územní plán sídelního útvaru Lešany

Místo: Praha východ – Lešany

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Lešany

ÚPSÚ: září 1999 až duben 2008

Územní plán sídelního útvaru Lešany

Obce Lešany, Břežany, Nová Ves, Vensov, Brejlov, Káňov a Vazovnice (kód 530051) spadají pod správní území Lešan. Území je lokalisováno na náhorní plošině nad příkrým zářezem údolí řeky Sázavy, při jejím levém břehu. Zastavěné plochy jednotlivých lokalit jsou územně rozstříštěny a tvoří cca l4% řešeného katastru. Převážnou část území tvoří lesy, pole, role, louky a drnový fond. V území při levém břehu Sázavy je prostor vojenského musea. Územím protéká Břežanský, Brejlovský a Lešanský potok, které jsou levým přítokem Sázavy. Na těchto vodotečích jsou vytvořené vodní nádrže (rybníky) Návesník hořejší, Návesník dolejší, Nový rybník, Sikovec, Pikousník, Návesník, Ovčička a Beránek.

Obec Lešany je obcí s funkcí obytnou, rekreační a částečně zemědělskou. Podstatné výrobní aktivity se v obci nenacházejí jednotlivé plochy soustředěné zástavby mají charakter živelně rostlého půdorysu s nepravidelnou parcelací. Zástavba je většinou rozvinuta kolem návsí, rybníků, podél cest a vodotečí. Pouze v Lešanech je historicky formulován střed obce objektem zámku s přilehlými hospodářskými budovami, parkem a rybníkem Návesníkem. Zástavba je nízkopodlažní, venkovského charakteru se solitery statků, s přímou vazbou na zemědělské plochy extravilánu. Výraznější siluetu v Lešanech tvoří věž již zmíněného zámku. Bytovou výstavbu rozvíjet formou rodinných domů, ojediněle formou nízkopodlažní stavby do 3.NP. Základní funkční regulaci ploch je navržena tak, aby jejich rozvoj se do roku 2O25 ustálil na cca l000 trvale bydlících obyvatel. Lokalizačně a objemově vymezit možnosti a podmínky pro dovybavení a rozvoj terciální sféry,v odpovídající obchodní síti v sídlech, poštu, bankovní depozituru, pracoviště praktického lékaře s výdejnou základních leků. V rozvoji území jednoznačně určit odpovídající plochy pro obecní správu, školství, spolkové a kulturní vyžití. V rámci rozvoje rodinných farem byla vymezena výhledová území pro možný rozvoj rekreační agroturistiky, jako dalšího možného ekonomického zdroje území. Návrhem je komplexně prostorově, stavebně a architektonicky rehabilitován areál zámku v Lešanech na využití pro kulturní a správní centrum obce, školící a archivní pracoviště kulturních vládních i nevládních společenských a vědeckých institucí anebo pro zařízení exkluzivního rekreačně-rehabilitačního charakteru s využitím agroturistiky pro účinnou krátkodobou relaxaci pracovníků managementu a podnikatelské sféry. Územní plán výrazně podpořil návrh vedení trasy dálnice D3, včetně příslušného dopravního přivaděče do lokality křižovatky Netvořice, a tím umožnil řešenému území nadstandardní připojení na celostátní dopravní kostru.

Celková plocha katastru řešeného území činí cca l.400 ha. Návrh počítá s rozvojem území trvale bydlícími 1.000 obyvateli a přechodně bydlícímu 300 obyvateli. Počet zaměstnanců v území činil 250 osob.