Územní plán sídelního útvaru Jiřetín pod Jedlovou

Název: Územní plán sídelního útvaru Jiřetín pod Jedlovou

Místo: Jiřetín pod Jedlovou, Děčín

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček, Ludvík Jelínek

Investor: Obecní úřad Jiřetín pod Jedlovou

ÚPSÚ: říjen 1995

Územní plán sídelního útvaru Jiřetín pod Jedlovou

Obec Jiřetín pod Jedlovou (kód 661007), byla založena v 1548 jako hornické městečko. V současné době je území využíváno pro bydlení individuálního charakteru a jako hlavní rekreačně sportovní středisko v západní části Lužických hor. Obec je zahrnuta do památkové ochrany jako celek.

Severní partie katastru byly limitovány územní rezervou komunikačního obchvatu. Na stávající osídlení pak navazoval rozvoj osídlení individuálního charakteru s možností zapojení drobné komerce.

Východní partie území patří k hlavních rozvojovým plochám sídla. Jedná se o bydlení, komerci a sportovní areály.

Jižní partie je především určena pro ubytovací kapacity, služby turistického ruchu a rekreačně sportovních zařízení.

Západní partie je věnována částečnému rozšíření nízkopodlažní zástavby venkovského charakteru s rozvojem rekreačně sportovních aktivit. Celková plocha katastru řešeného území činí cca 1.200 ha a z toho je 75% zahrnuto do různých forem zeleně. Návrh počítá s rozvojem trvale bydlících na 1.200 obyvatel a obyvatel rekreačně využívající území na 2.500 osob. Počet zaměstnanců v území ve službách a drobné výrobě činí 350 osob.