Územní plán sídelního útvaru Hradišťko

Název: Územní plán sídelního útvaru Hradišťko

Místo: Praha západ – Ořech u Prahy

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Hradišťko

ÚPSÚ: prosinec 2002

Územní plán sídelního útvaru Hradišťko

Obec Hradišťko (kód 647543) je lokalizována na západě a jihu údolím a tokem Vltavy, na severu údolím a tokem Sázavy a na východě pak lesními masivy náhorních plošin nad Vltavou a Sázavou.  V území se nachází památkově chráněné archeologické naleziště Sekanka na ostrově ve Vltavě se zbytky kláštera SvatéhoKiliána. Z hlediska správního zařazení jsou k obci Hradišťko přičleněny části, Sekanka, Rajchardov, Brunšov a Pikovice.

Předmětem územního plánu je především regulace funkčního využívání ploch. Pro dostavbu v prolukách platí zásada přizpůsobení    charakteru   nových   objektů svému okolí. Především se to týká počtu podlaží, tvaru střechy a stavební čáry. Pro výstavbu v nových lokalitách bylo stanoveno zpracovat dílčí zastavovací studie, které stanoví základní regulativy území. Zástavba je navržena především rozvojem individuálních rodinných domů.

V oblasti Hradišťka v návrhu jednoznačně převládá bytová funkce v členění na území obytná a smíšená. Dále je

Navrhováno na plochách individuální pobytové rekreace provést rekolaudaci na objekty rodinného bydlení. Nerušící výrobní plochy jsou návrhem rozšířeny.

V oblasti Sekanka v návrhu převládají plochy individuální rekreace s možností transformace na objekty rodinného bydlení. Na náhorní plošině nad Sázavou, jsou určeny rozvojové plochy pro rekreační sporty.

V oblasti Brunšova návrh stanovuje bytovou funkci s rozvojem ploch občanské vybavenosti. Plochy individuální pobytové rekreace je možné transformovat na objekty trvalého bydlení.

V oblasti Pikovic v návrhu převládá bytová funkce s možností rozšíření služeb nevýrobní povahy. Území rekreace je doplněno plochami pro sportovně rekreační aktivity.

V oblasti Rajchardova v návrhu převládají plochy individuální rekreace s možností transformace na trvalé bydlení. Celková plocha katastru činí 1.589 ha. Návrh počítá s rozvojem území trvale bydlícími na 2200 obyvatel a přechodně bydlícími na 2000 obyvatel. Počet zaměstnanců v území činil cca 350 osob.