Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Název: Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Místo: Praha 6 – Ruzyně, Drnovská, U Prioru, Vlastina

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Městská část Praha 6

Soutěž: 2010

Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Základem myšlenky návrhu urbanistické kompozice, funkčního členění ploch a prostorové struktury transformačního území je skutečnost, řešit toto území nově, jako celek. T.j. tento celek svým návrhem nesmí být rušen dílčími územními pohrobky původních, dnes již mnohdy nefunkčních zařízení a struktur. Nový celek přímo navazuje na stávající funkční prostorové městské struktury a přes nově koncipovanou polohu náměstí „RUZYNĚ NOUVEAU“ s církevní stavbou, novým parkem „RUZYNĚ NOUVEAU“ a novým nádražím „RUZYNĚ NOUVEAU“ územně propojuje dva zelené fenomény OBORU HVĚZDA a PŘIRODNÍ PARK ŠÁRKA-LYSOLAJE. Návrh a propojení přírodních struktur území je dále podpořen návrhem „zelených“ městských tříd a zavedením vodních ploch do života města „RUZYNĚ NOUVEAU“ ve formě „městského náhonu“ s kašnami a jezírky včetně aquaparku. Návrh parku „RUZYNĚ NOUVEAU“ o rozloze cca 7,5 ha přes „zelené spojky“ městských tříd propojuje historickou zeleň „DIVOKÉ ŠÁRKY – LYSOLAJÍ a OBORY HVĚZDA, a dále s navazujícími pěšími a cyklistickými trasami zeleň – ČERVENÝ VRCH – BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER – ŠAFRANKA – LADRONKA – SPIRITKA – HYBŠMANKA – KRALOVSKÉ ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU – SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA, STRAHOV, PETŘÍN A STROMOVKA. Součástí urbanizovaného prostoru je rozšíření povodí Litovicko-šárecké soustavy v rámci revitalizace povodí Litovického potoka. Návrhem „MĚSTSKÉHO NÁHONU“ z retenční nádrže Jiviny, bude do vnitrobloků a veřejných prostor zaveden fenomén vodních ploch. Tento fenomén je umocněn návrhem „MĚSTSKÉHO JEZERA“ v prostoru náměstí a „KOLEJNÍHO AQUAPARKU“ při bloku vysokoškolských kolejí.           Přes rozvojové území, v návaznosti na „ZELENÉ SCHEMA“ a stávající cyklotrasy, je území propojeno s HOSTIVICEMI a dále a na druhou stranu přes „KULAŤÁK“ a Stromovkou je propojeno s údolím VLTAVY. Prostor pro pěší, propojení s územím Prahy 6, je návrhem formulován jako „LIDSKÁ ZASTAVENÍ“ – Divoká Šárka, Obora Hvězda, Břevnovský klášter, Strahovský klášter, Pražský hrad, Letná, Stromovka, údolí Vltavy apod. Rozvojové území je na město a tedy hlavně Prahu 6 z hlediska MHD  napojeno především lokalizací nové polohy železniční stanice „RUZYNĚ NOUVEAU“ v jižní části prostoru navrhovaného centrálního parku  v přímé návaznosti na navrhované náměstí transformačního území a revitalizovaných vstupů do Obory Hvězda. Návrh ruší průjezd Libockou mezi Evropskou a Bělohorskou. Libocká bude místní zásobovací komunikací bez funkce průjezdnosti. Napojení rozvojových ploch včetně stávajících obytných území je řešeno přes navrhované a stávající ulice – Vlastina – U prioru – Drnovská, vnější okruh (R1), komunikaci Evropskou, Bělohorskou a Patočkovou.