Obytné území Statenice – Bílá skála

Název: Obytné území „Statenice – Bílá skála“

Místo: Praha západ – Statenice, Kralupská

Autor: Miloš Grigorij Parma, Matěj Parma

Investor: NEMOKREDIT a.s.

Studie: 2010

Obytné území „Statenice – Bílá skála“

Řešená lokalita je lokalizována na návrší nad soustředěnou zástavbou obce Statenice, jižně až jihozápadně od komunikace Statenice – Lichoceves. Území se svažuje k jihovýchodu s výškovým převýšením cca 20 m. Celková plocha řešeného území činí cca 35,5 ha.

Varianty řeší spojení přírodní krajiny, biocenter a biokoridorů, cyklostezek a pěších turistických tras s návrhem volného zastavění území. Jedná se o návrh bydlení v krajině, bydlení volného typu, „ranče“, s možností řízeného chovu zvířat typu ušlechtilý skot, koně apod. Takovýto zvolený přírodní systém bydlení ve volné krajině s minimalizací vjemového dělení území na jednotlivé parcely vytváří nové estetické formy života v přírodě.  Studie je navržena ve třech základních variantách.

Varianta 1 řeší obytné území v krajině, které je členěno na 3 nezávislé urbanistické bloky, Rozšíření ploch lesa, založení funkčních biocenter a funkčního biokoridoru, které jsou součástí obytné krajiny a biocentra a biokoridor jsou zároveň součástí pěší a cyklistické stezky, spojující původní polní cesty v krajině, Velké Přílepy – Statenice – Tuchoměřice. Forma bydlení je navržena jako život v přírodě, objekty jsou přízemní, částečně zabudované do terénu, s maximálním propojením s krajinou. Jedná se o formu různých typů bungalovů. Plochy jednotlivých pozemků jsou navrženy ve velikostech 4.000 až 10.000 m2. Jednotlivé pozemky jsou v krajině vymezeny „fiktivně“, pouze vlastnicky v katastru, bez plotů a jiných vnějších vymezujících znaků.

Varianta 2 vychází ze základní myšlenky vytvořit samostatnou obytnou lokalitu na periférií Statenic, obklopenou přírodou, ale zároveň zapojenou na dopravní infrastrukturu obce. Základním pilířem návrhu je dotvoření živého prstence kolem zástavby, vymezením lokálních biocenter. Z východu se lokalita opírá o stávající les, který se rozšíří směrem k Únětickému potoku. Plochy jednotlivých pozemků jsou navrženy kolem 4.500 – 5.500 m2. Snahou bylo navrhnout originální způsob zástavby, která v maximální míře zohledňuje přírodní ráz dané lokality.

Varianta 3 se řídí myšlenkou územního plánu. V první fázi řeší návrh „velké zahrady“, která bude navazovat na okolní přírodu a zároveň bude vytvářet biokoridory a biocentra. V druhé fázi se do této krajiny navrhnou rodinná sídla. Velikost parcel je 400 až 1.000 m2. Urbanistický koncept umožňuje, bez porušení navržených krajinných a prostorových zásad, pracovat s vysoce proměnlivými formami bydlení, jak v zahuštění, tak především v systému rozvolnění příměstské zástavby. Navržené kapacity jsou pouze orientační a činí cca 35 až 40 rodinných sídel.