Nástavba objektu Slovenská

Název: Nástavba objektu „Slovenská“

Místo: Praha 2 – Vinohrady, Slovenská

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Studie: 2015 – 2016

Nástavba objektu „Slovenská“

Základní myšlenkou návrhu úpravy tvaru střešní roviny u objektu č.p.1106 jsou tři aspekty. Sjednocení střešní uliční roviny do jednoho spádu s vyloučením uměle vytvořených zlomů a teras při nevhodně navržené a provedené nástavbě v roce 1977. Dílčí srovnání hřebene střechy na úroveň objektu č.p.1163 a tím zklidnění vertikálních zlomů střešních hřebenů v ulici Slovenská. Z důvodu zachování výškové hry rovin hřebenů, je možné upravovanou střešní rovinu částečně ponížit. Zachování kordonové římsy provedené nástavby u vlastního objektu včetně navázání na kordonovou římsu rohového objektu č.p.1072, které je vodící nárožní kordonovou římsou ulic Slovenská x Chodská. Návrh osvětlení nového půdního prostoru je zpracován v základní variantě. Varianta řeší osvětlení půdního prostoru prostřednictvím kombinace 3 střešních oken zasazených do úrovně hladiny střechy a 2 zdvojených vikýřů. Vlastní stávající objekt je v uliční fasádě vertikálně členěn na 5 okenních řad. Tři střední řady jsou tvořeny jednookenním členěním a dvě krajní řady pak tvoří dvojokenní systém členění. Tomuto principu je pak podřízen i návrh osvětlení a komplexního zklidnění střešní roviny, čímž je zároveň zaručena kontinuita průběhu okenních vertikál v objektu.