Centrum Kbely

Název: Centrum „Kbely“

Místo: Praha 19 – Kbely, Žacléřská, Železnobrodská, Vrchlabská

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Městská část Kbely

Studie: 2000 – 2002

Centrum „Kbely“

Řešená oblast dnešního geografického centra obce je dle  schváleného dopravního generelu obce rozdělena průjezdní  kapacitní komunikací  Žacléřská na západní a  východní část. V trase komunikace jsou vedeny linky MHD BUS, pro základní obsluhu území. Základní systém vnitřních pěších komunikací  a zklidněných zón dopravní obsluhy je v urbanizovaném území  navržen v diagonálách, orientovaných směrem SZ-JV a SV-JZ. Tato základní urbanistická kostra vychází jednak  z historické diagonály, současné pěší spojky Vrchlabská  – Bakovská a jednak z podrobné studie pohybu občanů Kbel, která vychází z komplexní analýzy územních a prostorových vztahů  a lokalizace hlavních aktivit a celků stávajících objektů  bydlení. Směr SZ a JV přes území nového centra spojuje území areálu  základní školy, družiny a zařízení předškolního věku, přes poštovní a telekomunikační úřad, kapli, zhlaví  Vrchlabské, bývalý prostor návsi, s výraznou lokalitou  bydlení, sídliště Kbely 2 a další rozvolněnou individuální  zástavbou. Směr SV a JZ přes území nového centra spojuje obytná území, Nouzov, stanici ČD, se stávajícími zařízeními komerčních  aktivit kolem ulice Vrchlabská, křižovatka Vrchlabská, Mladoboleslavská, sportovní areál a neméně pak areál  obytných a hospodářských objektů a zařízení Kbelského  letiště. Tyto, v podstatě přirozené směry, z prvního pohledu  poněkud se lišící od stávající osové struktury obce v osách  S-J a V-Z, jsou logické, vycházejí z historie a nevědomky  jsou v současnosti občany Kbel přirozeně používány. Základem koncepce východní části je více rozvolněný  systém obytné zástavby koncipovaný do různě velkých 2 až 4  podlažních městských vil, s podílem rozmanité  individuální zástavby. Rozšíření vodních hladin s jejich maximálním propojením  s novou zástavbou a nově kultivovanými plochami městské  zeleně.0 Návrh nových stromořadí při hlavních pěších diagonálách. Vybavení řešené plochy centra novými veřejnými sportovišti, basketbal, tenis, volejbal, streetball, dětská hřiště  ap., včetně zakomponování stávajícího „dětského kopce“ do  parkových úprav. Segregaci ploch nízké zeleně na obecní a soukromou, polosoukromou, snížení ekonomické zátěže na obecní  údržbu.