Bytové domy Horoměřice – Skála

Název: Bytové domy „Horoměřice – Skála“

Místo: Praha  západ – Horoměřice, Komenského

Autor: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš

Investor: Bytová družstva SKÁLA

Projekt, Realizace: 2006 – 2011

Bytové domy „Horoměřice – Skála“

Zastavitelný prostor tvoří obdélník o hranách cca 230 x 100 m. Obdélník svoji delší hranou je orientován v ose východ – západ. Jižní hrana je vymezena stávající ulicí Revoluční, která je místní spojnicí mezi Horoměřicemi a Lysolajemi. Severní hranu vymezuje nová komunikace Komenského, která navazuje na stávající místní komunikaci Ke skále. Západní hrana pozemků přímo navazuje na stávající kompaktní nízkopodlažní zástavbu obce Horoměřice. Pozemek se mírně svažuje od jihozápadu k severovýchodu. Základním vstupem pro urbanistické řešení lokality, je vymezení zástavbového pásu ochranným pásmem areálu AČR. Toto pásmo vymezuje k zastavění cca 18 m šířku pozemku od ulice Komenského směrem na jih. Výškově je pak zástavba omezena  na úroveň 8 m od úrovně stávajícího terénu. Z důvodu těchto velice omezujících podmínek, a požadavků investora na maximum vytěžitelnosti území, je urbanismus lokality řešen jako pás 5 ti 3 podlažních bytových objektů, řazených do řady. Severní, nástupní hrana, se přimyká k nové komunikaci. Jižní obytná hrana, ústí do volného prostoru zahrad a přírody, které jsou v ochranném pásu a tedy nezastavitelné  jsou určené jako veřejná pobytová zeleň a jako součást místního systému ekologické stability území, zelený pás, procházející zastavěným územím ve směru cca sever – jih. Pěší přístupy jsou řešeny ze severní strany do úrovně 2.NP. Jednotlivé objekty jsou třípodlažní, kdy úroveň 1.NP z jižní strany výškově koresponduje s úrovní upraveného terénu zahrad a byty jsou v přímém kontaktu s přírodou. Pět bytových objektů je v zásadě řešeno jako tři odlišná hmotová řešení, která rovněž v architektonickém výrazu jako celku, v detailech i v barevném řešení, jsou navržena tak, aby podmíněná urbanistická střídmost, byla maximálně narušena hravostí a zajímavostí návrhem jednotlivých bytových staveb. Dispozičně jsou objekty řešeny jako pavlačové s vertikální prosklenou hmotou schodišťového tělesa. Jednotlivé byty jsou orientovány v poloze J – S. Rozdíl je v půdorysném návrhu jižních rohů kvádru, v systému rozvrhu hmot zábradlí balkónů a teras a v systému členění oken. Barevně jsou objekty řešeny rozdílně, vždy v kombinacích barevných tónů pro jeden dům. Barva fasád je užita jako systém rozdílných barevných fleků a barevných pásů. Půdorysně rohový objekt tvoří rovnostranný lichoběžník, který je delšími hranami orientován v ose sever – jih. Systémově je objekt řešen jako chodbový trojtrakt s vnitřním schodištěm. Objekt je objemově řešen jako kvádr s rovnou střechou, ve špičce hmoty s výraznými terasami ve všech podlažích orientovaných k jihu. Objekt  je celkově ve své hmotě členitý návrhem teras a balkónů. Plocha stavebních pozemků činí 23.500 m2. Zastavěná plocha objekty činí 3.330 m2. Pět objektů navrhuje 83 bytů 1 + kk až 3 + kk o celkové užitné ploše 5.300 m2 a celkovém objemu stavby 29.300 m3. Areál řeší 51 garážových stání pod objekty a 41 vnějších stání na vlastním pozemku.