Bytové domy – BENAR

Název: Bytové domy – BENAR

Místo: Město Česká Kamenice – Dolní Kamenice

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Město Česká Kamenice

Studie: 2019

Bytové domy – BENAR

Urbanizovaná plocha v katastrálním území Dolní Kamenice je plochou, která vznikla po zbourání objektů a celkové sanaci ploch bývalého areálu textilní továrny BENAR. Plocha je vymezena, na severu řekou Kamenice, na jihu pokračováním ulice Za Pilou, na východě navazuje na stávající městské osídlení České Kamenice a na západě pak pokračováním ulice U Benaru.  Studie právě tento prostor využívá v logice využitelnosti území jak v územních vazbách, tak ve vazbách na přírodní fenomén řeky Kamenice. Systém zástavby území je navržen ve třech variantách.

PRVNÍ VARIANTA je objemově a půdorysně nejkapacitnější. Vychází ze skutečnosti, že kruhový půdorys stavby je z hlediska využitelnosti plochy maximální. Kruhový půdorys rovněž dobře zajišťuje odpovídající orientaci dispozic ke světovým stranám. TJ. návrh vychází z principu dvoupodlažních válců, které mohou být zastřešeny variantně. Kuželem, jehlanem či kupolí. Prostor zastřešení je rovněž využit pro bytové účely. Válcovité hmoty mají z hlediska architektonického výrazu revokovat průmyslové zásobníky původního průmyslového areálu. Varianta s kupolovitým zastřešením pak může připomínat včelí úl, kterých je v oblasti dostatek. Kapacita bytových jednotek činí 40 b.j.

DRUHA VARIANTA patří k objemovému a půdorysnému středu variant. Návrh vychází z principu kvádrů o půdorysných rozměrech 15 x 15 metrů a výšce 7,5 metru. Tyto kvádry mohou býti zastřešeny variantně, obdobně jako u varianty 1, tj. jehlanem či segmentovou kupolí. Prostor zastřešení je rovněž využit pro bytové účely. Území je zastavěno volněji s větším využitím ploch pro parkový, pobytový systém využití území. Kapacita bytových jednotek činí 40 b.j. TŘETÍ VARIANTA je z hlediska kapacity objemu a půdorysné vytěžitelnosti území nejúspornější. Urbanistická koncepce zastavění území vychází z návrhu dvou pásů venkovské zástavby. Jeden je obrácen k řece Kamenici a jeden k prodloužené městské komunikaci Za Pilou. Středem území v ose východ x západ prochází hlavní komunikační osa v podobě ploch pěší zóny. Návrh vychází z typického systému roubených podstávkových dvoupodlažních budov s využitelným podkrovím.