3. změna ÚPSÚ Velké Přílepy

Název: 3. změna ÚPSÚ Velké Přílepy

Místo: Praha západ – Velké Přílepy

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Zuzana Neumannová, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Velké Přílepy

ÚPSÚ: únor 2007

3. změna ÚPSÚ Velké Přílepy

Obec Velké Přílepy (kód 779369) je součástí okresu Praha západ. Obec Velké Přílepy si pořídila ÚPD v roce 1996. Následně z důvodů požadavků na rozvoj území, byly pořízeny změny č.1. (2001) a změna č.2 (2006). Cílem rozvoje území, změny funkčního využití, je nezhoršit, ale naopak zlepšit životní podmínky obce, při dodržení všech technických a zákonných požadavků vyplývajících z příslušných zákonů, norem a předpisů. 3.změna ÚPD, především ve změně využití ploch ze ZPF na golfové hřiště, nebude omezovat stávající území sídla z hlediska zachování přírodních, urbanistických, kulturních a archeologických hodnot území. Tento fakt vychází ze současně dostupných údajů o území. Realizací golfového hřiště bude naopak dosaženo výrazného poklesu splachu kvalitní humozní vrstvy při návalových deštích ze stávajících, málo využívaných ploch ZPF.