Bytový dům Radimova

Název: Bytový dům Radimova

Místo: Praha 6 – Břevnov, Radimova ulice

Autor: Matěj Parma, Miloš Grigorij Parma, Martin Škoda

Investor: DUODOM spol. s r.o.

Projekt: 2008 – 2009

Bytový dům Radimova

Poloha pozemků se nachází v katastrálním území Břevnov, mezi komunikacemi Radimova a Sartoriova a je součástí zastavěného území obce. Z hlediska geomorfologie tvoří pozemek pětiúhelník s výškovým rozdílem 6 m, se spádem 18,5 % k jihu od komunikace Radimova. Na pozemku se v dnešní době nachází objekt bývalé občanské vybavenosti, který je nevyužívaný. Stavební pozemek je ze severu lemován ulicí Radimova a dále pak zeleným pásem, který navazuje na terasové bytové domy. Na východě jsou dva bytové domy, které ukončují ulici Sartoriova. Z jižní strany je pozemek ukončen volným městským prostranstvím se zelení a zpevněnými plochami, který je ohraničen ulicí Sartoriova. Ze západní strany je k pozemku přivedena ulice Markétská spolu s drobnou zelení. Urbanistické řešení vychází z koncepce zastavění jedním objektem. Na pozemcích je navržen jeden sedmipodlažní objekt. Z hlediska tvarového a hmotového se jedná o jeden protáhlý objekt tvaru písmene nedokončeného „S“, orientovaný v ose V-Z. Objekt má tří podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží. Vstup do nově navrženého bytového domu je z ulice Radimova. Vjezd do podzemních garáží je z ulice Markétská. Součástí urbanistického řešení bytového domu je i návrh úpravy volného prostranství na jižní straně, oddechové zóny jak pro nové obyvatele, tak pro širší veřejnost. Stavba je komplexně napojena na technickou infrastrukturu města. Návrh bytového domu je komplexně využit bytovou funkci s odpovídajícím počtem garáží. Bytový dům má celkem 45 bytů a 1 atelier o celkové užitkové ploše 3.580 m2. Velikosti bytů se pohybují od 48,00 m2 do 119,00 m2 obytné plochy, atelier je o velikosti 23,00 m2. V objektu je 56 garážových stání. Zastavěná plocha objektem činí 835 m2, obestavěný prostor činí 22.500 m3.